Thursday, March 22, 2012

Të keqijat në lidhje me rruajtjen e mjekrrës


Të keqijat në lidhje me rruajtjen e mjekrrës

Rruajtja e mjekrës ka me vete katër çështje, dhe ata janë:

 mëkatshmërinë me Allahun dhe të Dërguarit të Tij (sal-lAllahu  alejhi ue se-lem).

2 - Ndryshimin e krijimit të Allahut Azze ue Xhel.

3 -  Imitimin e jobesimtarëve.

4 - Imitimi me femrat.

Shejkh Hamaad  ibn Muhammed el-Ensari (rahmetUllahi alejhi)
El-Mexhmu fe terxhumeh : volumi: 2 faqe 767.
Pershtati dhe perktheu :Ebu Jusuf

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.