Thursday, March 22, 2012

Si mund ta kuptojmë hadithin e 73 sekteve


Si mund ta kuptojmë hadithin e 73 sekteve dhe pranisë së më shumë se 73 sekteve në kohën tonë?

Pyetje:

I Derguari i Allahut (sal-lallahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: "Çifutët u ndanë në 71 sekte, dhe të krishterët u ndane në 72 sekte, dhe ymeti im do të ndahet në 73 sekte, të gjithë ata jane në Xhehenem përveç njërës ..." deri në fund te hadithit. Pra, pyetja është: si të pajtohemi me këtë hadith ku numri i sekteve në kohën tonë ështe më shume se 73 sekte?
Përgjigje:

Këto 73 sekte janë themelet (bazat) e ketyre sekteve që ne shohim sot, atëherë vërtete ata vazhduan për të formuar nëngrupe dhe keshtu  u ndanë në shumë sekte. Megjithatë, themelet (bazat) e tyre janë 73 sekte, ashtu siç i Derguari i Allahut (sal-lallahu alejhi ue sel-lem) na ka informuar.

Shejh Salih el-Feuzan  Allahu e ruajte dhe ja shtofte jeten .
në: Silsilat ush Sharhi Rasaail faqe:122

Pershtati dhe perktheu Ebu Jusuf

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.