Wednesday, March 28, 2012

Shejkh: Salih el-Feuzan :Ky është medhebi i Khauarixhëve


Për atë që bën tekfir mbi prijësin dhe thërret për në kryengritje.

Pyetje:
Ai që bën tekfir mbi sundimtarët dhe inkurajon (i nxit) Muslimanët për revoltë dhe kryengritje kundër prijësit të tyre. A është që të konsiderohet prej Havarixhëve?

Përgjigje:
Ky është medhebi i Khauarixhëve. Kur një individ e bën atë (revoltën) të lejueshme kundër sundimtarëve Musliman, dhe më e rënda që është për të, të deklarojë që ata (prijësat) të jenë mosbesimtarë. Ky është medhebi i Khauarixhëve.

Shejkh: Salih el-Feuzan  Allahu e ruajtë dhe ja shtoftë jetën.
El-Ixhabat el-Muhimmah fi Meshaakil il-Mudlahimmah:
Përmbledhur nga Muham-med ibn Fehad el-Husejn.

Përshtati dhe përktheu : Ebu Jusuf
Shkodër

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.