Tuesday, March 27, 2012

Një prej mëkateve më të këqija


Është transmetuar se Ebu Bekr Es-Sidik (radija-Allahu anhuka thënë:

 "Një prej mëkateve më të këqija është kur një person e konsideron mëkatin e tij të lehtë (të vogël)."

Ebu Bekr El-Dajnuri, El-Muxhalasah ue Xheuahir El-'Ilm: paragrafi;2318.Burimi:
http://www.sayingsofthesalaf.net/index.php/tag/abu-bakr-al-siddiq/www.sayingsofthesalaf.net#ixzz1nuROEj00

Përktheu: Arbrit Kraja (Ebu jusuf)
Shkoder Mars 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.