Sunday, March 25, 2012

Justifikimi me injorancë


Justifikimi me Injorancë?

Pyetje:
Ç'mendim keni ju në lidhje me deklaratën e atij që thotë: Me të vërtetë ai i cili bën Shirk dhe Kufër e nuk konsiderohet të jetë Mosbesimtar, përveç pasi ai të ketë njohuri të çështjes në tërësinë e saj?

Përgjigje:
Nëse  ky person është injorant (pa dije Fetare), për shkak të banimit të tij në një vend të largët dhe që është tërësisht i shkëputur dhe asgjë nuk i ka arritur apo e mbërrin atë, atëherë ky person është i justifikuar për injorancën e tij. Mirëpo sa për atë i cili jeton në tokën dhe mesin e Muslimanëve, duke e dëgjuar Kuranin dhe duke i dëgjuar hadithet e të Dërguarit të Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) dhe duke i dëgjuar fjalët e njerëzve të dijes [dijetarëve], atëherë ky person nuk është i justifikuar me injorancë, pasi që e vërteta e ka arritur  atë.

Shejkh: Salih el-Feuzan  Allahu e ruajtë dhe ja zgjastë jetën .
Silsilatu Sharhir-Resaail: fq,117.

Përshtati dhe përktheu :Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)
Shkodër Mars 2012.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.