Friday, March 2, 2012

Gjëja më e mirë pas Imanit dhe më e keqe pas Kufrit (gruaja)


Gjëja më e mirë pas Imanit dhe më e keqe pas Kufrit (gruaja)

Është transmetuar se Umer Ibn El-Hatab radija_Allahu anhu,
një herë ju drejtua njerëzve dhe u tha:

Asnjë burrë nuk mund të ketë ndonjë gjë më të mirë mbas Imanit vetem se një grua me karakter të drejtë, e dashur dhe që lind fëmijë .

 Dhe asnjë burrë nuk mund të ketë asgjë me të keqe pas mosbesimit ( kufër) përvecse një grua me karakter të keq dhe gjuhëbrisk (që flet shumë).

El-Hafidh Ebul-Kasim El-Asbahani, El-Tarhib ue El-Tarhib: paragrafi;1528. Trs edhe në burime të tjera por me një ndryshim të vogël në fjalë.Burimi:http://www.sayingsofthesalaf.net/index.php/category/family/www.sayingsofthesalaf.net#%20ixzz1nuKooEqFPërshtati dhe përktheu : Ebu Jusuf (Arbrit Kraja)

Shkodër Mars 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.