Thursday, March 1, 2012

Lotët e fshehta


Lotët e fshehta

Muhammed b. 'Uvasi tha:

Unë kam jetuar në mesin e njerëzve, që ishin të tillë, saqë një prej tyre do të shtrihej në shtrat me  gruan e tij, në të njëjtin jastëk dhe ana e tij e jastëkut do të lagej nga lotët e tij, nën faqen e tij, pa e vënë re gruaja e tij.

Ibn Ebî El-Dunja, El- Ikhlâs ue El-Nîjah (Sinqeriteti dhe Qëllimet) fq,34.

Muhammed b.Uvasi El Azadi el-Basri ka qenë një prej Tabi'inëve të famshëm dhe të devotshëm. Ai transmeton prej Enes Ibn Malik (radiallahuanhu) dhe të tjerët. Ai vdiq në vitin 123H, (rahimehUllah) .Burimi: 
http://www.sayingsofthesalaf.net/index.php/secret-tears/www.sayingsofthesalaf.net # ixzz1nu83QvOV

Përktheu: Arbrit Kraja / Ebu Jusuf
Shkoder Mars 2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.